1992

აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება № 58, საჯარისო ნაწილების 5482, 3697 მეთაურებისათვის ვაკანტური ადგილების დაკავებისა და დანიშვნის უფლების მიცემის შესახებ, 1992 წლის 4 იანვარი.

აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა სამხედრო საბჭოსადმი, საქართველოს რესპუბლიკის დროებითი მთავრობისადმი, 1992 წლის 14 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივი რეჟიმის თაობაზე კანონში დამატებათა შეტანის შესახებ, 1992 წლის 26 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთში მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ, 1992 წლის 26 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ქცევის განსაკუთრებული რეჟიმის შემოღების შესახებ, 1992 წლის 26 თებერვალი.

აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკაში სახელმწიფო მმართველობის ზოგიერთი ორგანოს დაქვემდებარების შესახებ, 1992 წლის 5 მარტი.

აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარესთან დროებითი საბჭოს შექმნის შესახებ, 1992 წლის 6 მარტი.

აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესიი საბჭოს დადგენილება მოქალაქეთა ქცევის საგანგებო წესების შესახებ დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1992 წლის 10 აპრილი.

აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საკონსტიტუციო კომისიის შესახებ, 1992 წლი 10 აპრილი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის სუვერენიტეტის ეკონომიკური საფუძვლების უზრუნველყოფის შესახებ აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილების ჩამონათვალში დამატებების შეტანის თაობაზე, 1992 წლის 28 აპრილი.

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ, 1992 წლის 5 მაისი.

აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების ხელმძღვანელების მოვალეობის შემსრულებლების დანიშვნის შესახებ, 1992 წლის 8 მაისი.

meore

1992

ფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთში მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 1992 წლის 13 იანვარი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ ტერიტორიაზე მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ, 1992 წლის 20 იანვარი.

აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სოხუმის ბუნების დაცვისა და ტრანსპორტის პროკურატურების აფხაზეთის პროკურორისადმი გადაქვემდებარების შესახებ, 1992 წლის 24 იანვარი.

აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის იურისდიქციაში რესპუბლიკის პროკურატურის და შსს ორგანოების გადაყვანის შესახებ, 1992 წლის 24 იანვარი.

აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებული საჯარისო და მილიციის ნაწილების საქმიანობის კოორდინაციისადა დაქვემდებარების დროებითი საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ. დებულება, 1992 წლის 13 თებერვალი.

აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის კომისარიატების დაქვემდებარების შესახებ, 1992 წლის 25 თებერვალი.

აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხედრო ფიცის ტექსტის დამტკიცების შესახებ, 1992 წლის 17 მარტი.

აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის შსს სისტემაში ხელმძღვანელი კადრების დანიშვნის წესის შესახებ, 1992 წლის 17 მარტი.

აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ხელისუფლების უშიშროების სამსახურის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ, 1992 წლის 17 მარტი.

 

mesame

1992

აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს დადგენილება № 46, 1992 წლის 24 მარტი.  

აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება 1965–1974 წლებში დაბადებულ მოქალაქეთა 1992 წლის აპრილ–ივნისში სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ, 1992 წლის 30 აპრილი.