სიახლეები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №149

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №93 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(more…)

დევნილთათვის ქონების საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებული საკითხები

საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 2 თებერვლის 62 განკარგულების თანახმად, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს საშუალება ეძლევათ მათ მიერ კომპაქტურ ჩასახლებებში დაკავებული სახელმწიფო და ქ. თბილისის მერიის საკუთრებაში არსებული ფართები პირდაპირი მიყიდვის ფორმით მიიღონ საკუთრებაში, სიმბოლურ ფასად – ერთ ლარად.
(more…)

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 8 აგვისტოს №40 ბრძანება

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ.

(more…)

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დაზღვევით სარგებლობისა და სოციალური დახმარების მიღებისათვის საჭირო „მოცდის პერიოდი“ მცირდება

შემწეობას და დაზღვევას ოჯახი 5 თვის ნაცვლად მომდევნო მეორე თვეს მიიღებს
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დაზღვევით სარგებლობისა და სოციალური დახმარების მიღებისათვის საჭირო „მოცდის პერიოდი” მცირდება.

(more…)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №165

ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა) ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ.

(more…)