სიახლეები

პირადობის ნეიტრალური მოწმობა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები – პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის დადასტურების წესი შეიქმნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2011 წლის 12 ოქტომბრის №25 დადგენილებით.

(more…)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №149

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №93 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(more…)

დევნილთათვის ქონების საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებული საკითხები

საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 2 თებერვლის 62 განკარგულების თანახმად, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს საშუალება ეძლევათ მათ მიერ კომპაქტურ ჩასახლებებში დაკავებული სახელმწიფო და ქ. თბილისის მერიის საკუთრებაში არსებული ფართები პირდაპირი მიყიდვის ფორმით მიიღონ საკუთრებაში, სიმბოლურ ფასად – ერთ ლარად.
(more…)

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 8 აგვისტოს №40 ბრძანება

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ.

(more…)

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დაზღვევით სარგებლობისა და სოციალური დახმარების მიღებისათვის საჭირო „მოცდის პერიოდი“ მცირდება

შემწეობას და დაზღვევას ოჯახი 5 თვის ნაცვლად მომდევნო მეორე თვეს მიიღებს
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დაზღვევით სარგებლობისა და სოციალური დახმარების მიღებისათვის საჭირო „მოცდის პერიოდი” მცირდება.

(more…)