დადგენილება N 34 2015 წელი

დადგენილება N 34  2014 წელი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებაN9 2013 წლის  13 მარტი, ქ. თბილისი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  დადგენილება N8 2013  წლის  13 მარტი, ქ. თბილისი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები – პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის დადგენის წესის დამტკიცების თაობაზე 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოს შექმნის შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისდადგენილება #352015 წლის 29 ოქტომბერი  ქ. თბილისი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ