1994

საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება N 307  1994 წლის 8 სექტემბერი  ქ. თბილისი საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული ჯარისკაცების მემკვიდრეებზე საპრივატიზაციო ბარათების გადაცემის შესახებ.

საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 250 1994 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მოწყობის ზოგიერთი საკითხის შემახებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დადგენილება N 900 1994 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სოციალური მოწყობის სრულყოფისა და მათი მშობლიურ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების ორგანიზაციის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ.

საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება N 307 1994 წლის 8 სექტემბერი ქ. თბილისი საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული ჯარისკაცების მემკვიდრეებზე საპრივატიზაციო ბარათების გადაცემის შესახებ.

1995

 საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 41       1995 წლის 29 მარტი      ქ.თბილისი აფხაზეთის პრობლემის პოლიტიკური მოწესრიგების, ლტოლვილთა და იძულებით  გადაადგილებულთა მშობლიურ ადგილებში დაბრუნების, მათი ცხოვრების პირობების გაუჯობესების ღონისძიებათა პროგრამის შესახებ.

საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის განკარგულება N 184 1995 წლის 9 ნოემბერი ქ.თბილისი თურქმენეთის რესპუბლიკაში ბუნებრივი აირის საფასურის სანაცვლოდ აფხაზეთის ინვალიდთა და ლტოლვილთა დახმარების ასოციაციის “დაბრუნების” მიერ გადატვირთული პროდუქციის ანაზღაურებისა და თურქმენეთიდან ბუნებრივი აირის მოწოდების შესახებ.

 

1996

საქართველოს პრეზიდენტის  ბ რ ძ ა ნ ე ბ უ ლ ე ბ ა  N 704    1996 წლის 31 ოქტომბერი    ქ.თბილისი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილი და ლტოლვილი ამომრჩევლების საერთო-სახალხო გამოკითხვის – პლებისციტის დანიშვნისა და ჩატარების შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის  ბ რ ძ ა ნ ე ბ უ ლ ე ბ ა  N 685     1996 წლის 24 ოქტომბერი     ქ.თბილისიმოსახლეობის სოციალური დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფისა და სამედიცინო მომსახურების, დევნილთა და იძულებით ადგილნაცვალ პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესების გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ. 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევ­ნილი და ლტოლვილი ამომრჩევლების საერთოსახალხო გამოკითხვის _ პლებისციტის დანიშვნისა და ჩატარების შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის  ბრძანებულება N 140   1996 წლის 31 იანვარი    ქ.თბილისი აფხაზეთის (საქართველო) ტერიტორიის ფარგლებში რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთზე, სოხუმის საზღვაო ნავსადგურში პორტპუნქტებსა და საზღვაო აკვატორიაში სასაზღვრო და საბაჟო რეჟიმების შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის  ბ რ ძ ა ნ ე ბ უ ლ ე ბ ა  N 392     1996 წლის 14 ივნისი      ქ. თბილისი  მასობრივი პრივატიზაციის პროცესში იძულებით გადაადგილებულ პირთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის ბ რ ძ ა ნ ე ბ უ ლ ე ბ ა  N 561 1996 წლის 23 აგვისტო ქ. თბილისი  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონის კოდორის ხეობის მოსახლეობისათვის 1996 წელს სოციალური დახმარების გაწევის გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ.

საქართველოს  პრეზიდენტის  ბ რ ძ ა ნ ე ბ უ ლ ე ბ ა  N 643     1996 წლის 25 სექტემბერი      ქ.თბილისი აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის სრულყოფის გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის  განკარგულება  N 118   1996 წლის 26 აპრილი   ქ.თბილისი  აფხაზეთში კონფლიქტის მოწესრიგების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავების შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის  განკარგულება  N 126       1996 წლის 8 მაისი        ქ.თბილისი  საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტების პოლიტიკური მოწესრიგების პროცესში მსოფლიოს ქვეყნების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევის კოორდინაციის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ.

საქართველოს  პრეზიდენტის  განკარგულება  N 231     1996 წლის  23 სექტემბერი      ქ.თბილისი  საქართველოში 1996 წლის 27 სექტემბერს “ხსოვნისა და  იმედის” დღის აღნიშვნისა და მოწყობის ღონისძიებათა შესახებ.

 

1997

საქართველოს პრეზიდენტის ბ რ ძ ა ნ ე ბ უ ლ ე ბ ა  N 667    1997 წლის 17 ნოემბერი    ქ.თბილისი  საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების  სამინისტროს დებულების შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის  განკარგულება  N 27     1997 წლის 1 თებერვალი    ქ.თბილისი  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს 1997 წლის 30 იანვრის N 1096 რეზოლუციიდან გამომდინარე გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 391     1997 წლის 22 აგვისტო    ქ.თბილისი  ჩხოროწყუს რაიონში განთავსებულ ლტოლვილთა და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარების გაწევის შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 374       1998 წლის  6 ივლისი      ქ. თბილისი  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონის კოდორის ხეობის მოსახლეობისათვის 1998 წელს სოციალური დახმარების გაწევის გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ.

 1999

საქართველოს პრეზიდენტის გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N  295             1999 წლის 30 აპრილი         ქ. თბილისი  ლტოლვილთა და იძულებით ადგილნაცვალ პირთა  საბინაო და ქონებრივი უფლებების აღდგენისა და დაცვის ღონისძიებათა შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 328 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნავსადგურებში გემების მიმოსვლის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ, 1999 წლის 19 მაისი.  

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებაN 488         1999 წლის 20 აგვისტო           ქ.თბილისი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიის, ადგილსამყოფლისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 27 ნოემბრის N699 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2005
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 622 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნავსადგურებში ჰუმანიტარული დანიშნულების გემების მიმოსვლის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ, 2005 წლის 22 ივლისი.

2008

საქართველოს პრეზიდენტის სამშვიდობოინიციატივა, 2008 წლის 28 მარტი.   საქართველოს პრეზიდენტის  სამშვიდობოინიციატივა 2008 წლის 28 მარტი