1992

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის სამ­ხედ­რო საბ­ჭოს დეკ­ლა­რა­ცია.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის სა­ხელ­მ­წი­ფო საბ­ჭოს დად­გე­ნი­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის სა­საზ­ღ­ვ­რო ზო­ნის ფორ­მი­რე­ბი­სა და ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რე­ბის კომ­პ­ლექ­სურ პრობ­ლე­მა­თა გა­დაწ­ყ­ვე­ტის შე­სახებ.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის სა­ხელ­მ­წი­ფო საბ­ჭოს დად­გე­ნი­ლე­ბა “1978 წლის აფ­ხა­ზე­თის ასსრ კონ­ს­ტი­ტუ­ცი­ის მოქ­მე­დე­ბის შეწ­ყ­ვე­ტის შე­სა­ხებ~ აფ­ხა­ზე­თის ასსრ უმაღ­ლე­სი საბ­ჭოს 1992 წლის 23 ივ­ლი­სის დად­გე­ნი­ლე­ბის თა­ო­ბა­ზე.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის სა­ხელ­მ­წი­ფო საბ­ჭოს დად­გე­ნი­ლე­ბა “აფ­ხა­ზე­თის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გან­ლა­გე­ბუ­ლი სა­კავ­ში­რო და სა­კავ­ში­რო-რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბის სა­წარ­მო­ე­ბის, და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის აფ­ხა­ზე­თის რეს­პუბ­ლი­კის სა­ხელ­მ­წი­ფო მმარ­თ­ვე­ლო­ბის ორ­გა­ნო­ე­ბის იუ­რის­დიქ­ცი­ა­ში გა­და­ცე­მი­სა და გამ­გებ­ლო­ბა­ში მი­ღე­ბის შე­სა­ხებ~ აფ­ხა­ზე­თის ასსრ მი­ნის­ტ­რ­თა საბ­ჭოს 1992 წლის 24 მარ­ტის # 46 დად­გე­ნი­ლე­ბის თა­ო­ბა­ზე.

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტი “აფხაზეთის რესპუბლიკის მი­წის კოდექსის~ პროექტის შესახებ.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის სა­ხელ­მ­წი­ფო საბჭოს პრე­ზი­დი­უ­მის დად­გე­ნი­ლე­ბა აფ­ხა­ზეთ­ში შექ­მ­ნი­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს 1992 წლის 21 თებერვლის № 19 დადგენილების მოქმედების მოქმედების შეჩერების შესახებ, 1992 წლის 7 აგვისტო.
(საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებანი, 1992 წლის აგვისტო, გვ. 88-89)

ძვირფასო აფხაზო ძმებო და დებო!

მის აღმატებულებას ბ. ნ. ელცინს, რუსეთის პრეზიდენტს, მოსკოვი.

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს მის აღმატებულებას ბატონ ბუტროს-ბუტროს გალის.

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა ევროპაში (ევროპის) უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირის უფროს  თანამდებობის პირთა კომიტეტს.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის სა­ხელ­მ­წი­ფო საბ­ჭოს პრე­ზი­დი­უ­მის დად­გე­ნი­ლე­ბა რკი­ნიგ­ზის ტრან­ს­პორ­ტ­ზე სა­გან­გე­ბო წე­სე­ბის შე­მო­ღე­ბის შე­სა­ხებ.

საქართველოს რესპუბლიკისმთავრობა დადგენილება N 952  1992 წლის 25 სექტემბერი ქ. თბილისი  საქართველოს რესპუბლიკის შრომის, სოციალური დაცვისა და დემოგრაფიის სამინისტროსთან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ფონდის შექმნის შესახებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის განცხადება, 1992 წლის 29 სექტემბერი.
(გაზეთი “Свободная Грузия“, № 124, 1992 წლის 29 სექტემბერი)

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა ევროპაში (ევროპის) უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირის უფროს  თანამდებობის პირთა კომიტეტს.

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა. დადგენილება № 965 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული ყოფილი საკავშირო–რესპუბლიკური დაქვემდებარების სანატორიუმების, დასასვენებელი სახლებისა და აგარაკების საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სახელმწიფო კანცელარიის გამგებლობაში გადაცემის შესახებ, 1992 წლის 30 სექტემბერი
(საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებანი, 1992 წლის სექტემბერი, გვ. 243-244)

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა. დადგენილება № 965 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული ყოფილი საკავშირო–რესპუბლიკური დაქვემდებარების სანატორიუმების, დასასვენებელი სახლებისა და აგარაკების საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სახელმწიფო კანცელარიის გამგებლობაში გადაცემის შესახებ, 1992 წლის 30 სექტემბერი.
(საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებანი, 1992 წლის სექტემბერი, გვ. 245)

საქართველის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი. დადგენილება № 1129 სოხუმის საზღვაო პორტისა და აეროპორტის სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ, 1992 წლის 18 დეკემბერი. ***
გვ. 167) (საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებანი, 1992 წლის დეკემბერი.

1993

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება # 741  1993 წლის 18 ოქტომბერი ქ. თბილისი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს  აპარატის საკითხების შესახებ.

1993 წელი  საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის განკარგულება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში დაჭრილთა,       დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრების სამედიცინო და სოციალური    რეაბილიტაციის პროგრამის შემუშავებისა და განხორციელების შესახებ.

საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის  განკარგულება საქართველოს რესპუბლიკის ფარგლებს გარედან და მისი ზოგიერთი რეგიონიდან კონფლიქტური სიტუაციის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაცემისა და შეღავათიანი ტარიფებით მგზავრობის უფლების მინიჭების შესახებ.

1995

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დადგენილება N 60 1995 წლის 7 თებერვალი ქ. თბილისი აფხაზეთში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და მათი ოჯახების წევრთა უფლებების დაცვის ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დადგენილება N 86 1995 წლის 17 თებერვალი  ქ. თბილისი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა რეგისტრა ციისა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთების გაცემის შესახებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დადგენილება N 86 1995 წლის 17 თებერვალი  ქ. თბილისი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა რეგისტრა ციისა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთების გაცემის შესახებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N 203 1995 წლის 12 აპრილი ქ.თბილისი იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსებაში ზოგიერთი ცვლილებების შეტანის შესახებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დადგენილება  N 115 1995 წლის 28 თებერვალი ქ. თბილისი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების წევრების, დაჭრილთა და დაინვალიდებულთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის 1995/96 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დადგენილება N 360 1995 წლის 16 ივნისი  ქ. თბილისი საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული წვევამდელი ახალგაზრდების სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დადგენილება N 568 1995 წლის 14 სექტემბერი ქ. თბილისი საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური და კინოხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტში 1995/96 სასწავლო წელს ერთი ლტოლვილი აბიტურიენტის ჩარიცხვის თაობაზე.

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დადგენილება N 665 1995 წლის 18 ოქტომბერი ქ. თბილისი ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მოწყობისათვის ზოგიერთი დამატებითი ღონისძიების განხორციელების შესახებ.

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი დადგენილება N 665 1995 წლის 18 ოქტომბერი ქ. თბილისი ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მოწყობისათვის ზოგიერთი დამატებითი ღონისძიების განხორციელების შესახებ.

2001

საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრის ბრძანება N 1 2001 წლის 3 იანვარი ქ. თბილისი სარკინიგზო ტრანსპორტით მგზავრობისას დევნილებისათვის შეღავათების დადგენის შესახებ.

საქართველო საგარეო საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანება N 67-215 2001 წლის 4-14 ივნისი ქ. თბილისი  რუსეთის ფედერაციაში მყოფი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი მოსახლეობის პიროვნების დადგენის დროებითი გამარტივებული წესის შესახებ.

2002

საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრის ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 67 2002 წლის 8 ნოემბერი ქ. თბილისი საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრის 2001 წლის 3 იანვრის N 1 ბრძანებაში “სარკინიგზო ტრანსპორტით მგზავრობისას დევნილებისათვის შეღავათების დადგენის შესახებ” ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

2005

საქართველოს მთავრობის დადგენილება  N 157      2005 წლის 12 სექტემბერი       ქ. თბილისი ლტოლვილთა,  იძულებით  გადაადგილებულ  პირთა – დევნილთა რეგისტრაციისა და სოციალური საკითხების, სახელმწიფო ფულადი შემწეობის, ჰუმანიტარული და სხვა სახის დახმარების გაცემის მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ.

 

2006
 ქართული მხარის მოსაზრებები აფხაზეთში კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი, მშვიდობიანი, პოლიტიკური მოგვარების ერთობლივი საგზაო რუკის ძირითადი პრინციპების განსაზღვრის თაობაზე, 2006 წლის 9 ივნისი.
(პაატა ზაქარეიშვილის პირადი არქივი)

2007

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N47               2007 წლის 2 თებერვალი       ქ. თბილისი იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა  მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ.

იძულებითგადაადგილებულპირთა  დევნილთამიმართ სახელმწიფოსტრატეგია.

2008

საქართველოს მთავრობის განკარგულება  N489   2008 წლის 30 ივლისი   ქ. თბილისი  იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

2009

საქართველოს მთავრობის განკარგულება  N 4       2009 წლის 12 იანვარი      ქ. თბილისი იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიიდან გამომდინარე განსახორციელებელ ღონისძიებათა პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

იძულებით გადაადგილებულ პირთა _ დევნილთა მიმართ  2009-2012 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა.

საქართველოს მთავრობის  განკარგულება N 41           2009 წლის 30 იანვარი       ქ. თბილისი  იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის – დევნილთათვისა და რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის უძრავ ნივთზე უფლების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ. 

 

2010

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის ბრძანება N 02 2010 წლის 20 იანვარი  ქ. თბილისი  იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და ლტოლვილთა ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების განსაზღვრისა და ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ: ჩართულობა თანამშრომლობის გზით, 2010 წლის თებერვალი.
(http://www.smr.gov.ge/uploads/file/strategy.pdf)

აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება N13 2010 წლის 23 მარტი   ქ. თბილისი აფხაზეთიდან დევნილ, სოციალურად დაუცველ კატეგორიებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისგამცემი კომისიის მუშაობის წესის  დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის განკარგულება   N575     2010 წლის 11 მაისი     ქ. თბილისი “იძულებით გადაადგილებულ პირთა _ დევნილთა მიმართ 2009-2012 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 28 მაისის N403 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

საქართველოს მთავრობის განკარგულება  N 885       2010 წლის 3 ივლისი      ქ.თბილისი  ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

 ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, 2010 წლის 6 ივლისი.
(http://www.smr.gov.ge/uploads/action_plan.pdf)

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 1398         2010 წლის 3 ნოემბერი     ქ. თბილისი  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა _ დევნილთა მიმართ  2009-2012 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 28 მაისის N403 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადააგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ბრძანება N 100 2010 წლის 7 ოქტომბერი  ქ. თბილისი  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილად ცნობის, დევნილის სტატუსის მინიჭების და დევნილთა რეგისტრაციის წესის იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის მოწმობის ფორმის, მოწმობის შესახებ დებულებისა და ანკეტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის 2007 წლის 1 ნოემბრის N124 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

ქართველოს მთავრობის  განკარგულება  N 107      2010 წლის 27 იანვარი       ქ. თბილისი სახელმწიფო სტრატეგიის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ _ ჩართულობა თანამშრომლობის გზით დამტკიცების შესახებ.

2011

 საქართველოს მთავრობის  განკარგულება  №2441    2011 წლის 14 დეკემბერი    ქ. თბილისი  დევნილთა გრძელვადიან განსახლებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ.

2012

საქართველოს მთავრობის  განკარგულება  N 1162      2012 წლის 13 ივნისი     ქ. თბილისი  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ 2012-2014 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №280 2012 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საჭიროებების შეფასების პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის  ბრძანება №100 2012 წლის 16 აგვისტო ქ. თბილისი  ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების პროცედურის დამტკიცების შესახებ.

 2013

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ბრძანება №287 2013 წლის 16 ივლისი ქ. თბილისი პირისათვის.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა,  განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის  ბრძანება №320  2013 წლის 9 აგვისტო ქ. თბილისი  დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის წესის, კრიტერიუმებისა და დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

2014

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის  ბრძანება №10  2014 წლის 15 იანვარი  ქ. თბილისი.

საქართველოს მთავრობის განკარგულება  N257    2014 წლის 13 თებერვალი   ქ. თბილისი  იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის – დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638 2014 წლის 28 ნოემბერი  ქ.თბილისი  იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, კერძო პირ(ებ)ისაგან საცხოვრებელი ფართ(ებ)ის შესყიდვის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე.

2015

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  დადგენილება №1  2015 წლის 23 იანვარი ქ. თბილისი   აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის განკარგულება  N127      2015 წლის 4 თებერვალი      ქ. თბილისი  იძულებით გადაადგილებულ პირთა–დევნილთა მიმართ 2015–2016 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის  განკარგულება  N128         2015 წლის 4 თებერვალი      ქ. თბილისი  იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის–დევნილთთვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2015–2016 წ.წ.  სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება №15  2015 წლის 24 აპრილი ქ. თბილისი  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ.