თემატიკის გვერდი

საქართველოს კონსტიტუცია

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია; საქართველოს  ორგანული კანონი “საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ”

საქართველოს ორგანული კანონი “საქართველოს შრომის კოდექსი”

საქართველოს კანონი “იურიდიული დახმარების შესახებ

საქართველოს კანონი “ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ”

საქართველოს კანონი “საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ”

საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”

საქართველოს კანონი “ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის №1/456 გადაწყვეტილება „სარჩელის, პასუხის (შესაგებლის) და საჩივრის ფორმათა დამტკიცების შესახებ“

აფხაზეთის კონსტიტუცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის საქმიანობის წესის შესახებ 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულება