აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი

აქტების არქივი

 

აფხაზი ხალხის ყრილობა

აფხაზთა სახალხო საბჭო

 აფხაზეთის კომისარიატი

აფხაზეთის სახალხო საბჭო

აფხაზეთის მშრომელთა ყრილობა

სრულიად აფხაზეთის (სსრ) საბჭოების ყრილობა

აფხაზეთის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი (ცაკ)

 

აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭო. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭო. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო. აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი

აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭო. აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭო

აფხაზეთის ასსრ ყველა საფეხურის საბჭოების დეპუტატთა კრება

აფხაზეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო (სარეფერენდუმო) კომისია

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო დადგენილება 1995 წლის 4 იანვარი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მუშაობის განახლების შესახებ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო დადგენილება 1995 წლის 4 იანვარი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო დადგენილება 1995 წლის 4 იანვარი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მუშაობის განახლების შესახებ.

წყარო:  www.rrc.ge