დევნილთათვის მიღებული საქართველოს ნორმატიული აქტები

 

♦საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №326; » საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უძრავი ქონების წინასწარი რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ.

♦საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №147; «ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული ზოგადი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ.

♦საქართველოს მთავრობის დადგენილება №219; «საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის განხორციელებისათვის თანხმობის გაცემის წესის შესახებ.

♦საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.