დევნილთათვის ქონების საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებული საკითხები

საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 2 თებერვლის 62 განკარგულების თანახმად, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს საშუალება ეძლევათ მათ მიერ კომპაქტურ ჩასახლებებში დაკავებული სახელმწიფო და ქ. თბილისის მერიის საკუთრებაში არსებული ფართები პირდაპირი მიყიდვის ფორმით მიიღონ საკუთრებაში, სიმბოლურ ფასად – ერთ ლარად.
პრეზიდენტის განკარგულებით განსაზღვრულია ქონების პრივატიზების პირობები, რომელიც დაცულ უნდა იქნეს როგორც დევნილი ოჯახების, ისე სახელმწიფოს ან ქ. თბილისის მერიის მხრიდან.


DOCdownload