სსიპ

სსიპ _ „სულიერებისა და კულტურის ცენტრი

სსიპ _ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
1.შექმნა    2. დებულება

სსიპ _ აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი აფხაზეთი
1.შექმნა   2.დებულება

სსიპ-გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა
შექმნა – დებულება

სსიპ-აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრი 

1.შექმნა 2.დებულება 

სსიპ- სოხუმის მოზარდ-მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „თეთრი ტალღა“
1.დებულება 2.შექმნა

სსიპ-  აფხაზეთის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1.შექმნა  2.დებულება

სსიპ- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი
1.შექმნა 2.დებულება

სსიპ _აფხაზეთის  გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო
1. შექმნა 2.დებულება

სსიპ- აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრის „ბიზნეს-ინკუბატორი“
1.შექმნა-დებულება 

 სსიპ-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

1.შექმნა

 სსიპ  –  გამწვანებისა  და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტო