საქვეუწყებო

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველო აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება

1.შექმნა 2.დებულების დამტკიცება 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება – ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველო.

1.შექმნა  2.დებულების დამტკიცება