აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

(დებულების კონსოლიდირებული ვერსია)