“გენდერული ცნობიერების ამაღლება”

mmm

2015 წლის 25 ივნისს საქართველოს პროფგაერთიანების საკონფერენციო დარბაზში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის,  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ და ჩატარებულ იქნა  ტრენინგი თემაზე „გენდერული ცნობიერების ამაღლება“.  ტრენინგი დაიგეგმა  გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის 58-ე სესიაზე საქართველოს მიმართ წარმოდგენილი  დასკვნითი მოსაზრებების რეკომენდაციების გათვალისწინებით.       

ტრენინგს ესწრებოდნენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების, აფხაზეთის პროფგაერთიანების  ადამიანური რესურსების მმართვის სამსახურების ხელმძღვანელი პირები.

ტრენინგის მიმდინარეობის პერიოდში განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:

  1.  ტრენინგის საპრეზენტაციო ნაწილში, გაკეთდა სამი მოხსენება ( pp ფორმა- სლაიდების ჩვენებით) თემაზე:

ა) ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის გაეროს კომიტეტი, „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კონვენცია და მისი ფაკულტატიური ოქმი;

ბ) გენდერული ანალიზი საჯარო სამსახურის სფეროში;

გ) გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის დასკვნით მოსაზრებებში წარმოდგენილი რეკომენდაციები იძულებით გადაადგილებულ  პირთა მიმართ.

2.  ტრენინგის სასწავლო ნაწილში მონაწილეებმა შეასრულეს შემდეგი დავალებები:

ა) სავარჯიშო  „ინოვაციური ხედვა“;

ბ) გენდერის დეფინიციის შედგენა;

გ) ჯგუფური სამუშაო – ‘გენდერული კომიტეტის სხდომა;

დ) შეავსეს კითხვარი – „გენდერული ცნობიერების ამაღლება“.

მონაწილეთა მიერ შევსებული ‘შეფასების ფურცლების ანალიზის თანახმად, ტრენინგი და ტრენერის მუშაობა შეფასდა უმაღლეს ქულაზე (5). მათ კომენტარში ტრენინგი  იყო დროული, აქტუალური და შემეცნებითი.

1314123457911126