for_link_page1

საქართველოს პრეზიდენტი
საქართველოს პარლამენტი
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს სასჯელაღსრულების,
 პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
დაცული ტერიტორიების სააგენტო
საქართველოს ეროვნული ბანკი 
საქართველოს კონტროლის პალატა
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 
საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტი
ინვესტირება საქართველოში 
ქართული დიასპორა 
საქართველოს რეგიონური განვითარების სახელმწიფო კომისია

for_link_page2

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო