1918

აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან ურთიერთობის საკითხზე მოლაპარაკებების წარმოების შესახებ, 1918 წლის 2 ივნისი.   

აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება ამიერკავკასიის სეიმის დაშლის სალიკვიდაციო კომისიაში მისი წარმომადგენლების მონაწილეობის შესახებ, 1918 წლის 2 ივნისი. 

აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება სოჭისა და ტუაფსეს ოლქების დაკავების აუცილებლობის შესახებ, 1918 წლის 24 ივნისი.

აფხაზთა სახალხო საბჭოს № 53 სხდომის ოქმიდან–აფხაზეთში ქართული ჯარების ყოფნის აუცილებლობის და მათი შტაბის მიმართ ნდობის შესახებ, 1918 წლის 17 ივლისი.

აფხაზთა სახალხო საბჭოს № 58 სხდომის ოქმიდან– საქართველოს და აფხაზეთს შორის ურთიერთობების შესახებ, 1918 წლის 25 ივლისი.  

ამონაწერი აფხაზთა სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან, 1918 წლის 28 ივლისი. 

აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება სამთავრობო დაწესებულებათა ნაციონალიზაციის საკითხზე, 1918 წლის 3 აგვისტო.

ამონაწერი აფხაზთა სახალხო საბჭოს 1918 წლის 20 ოქტომბრის სხდომის ოქმიდან.

1919

 ამონაწერი აფხაზეთის სახალხო საბჭოს 1919 წლის 12 თებერვლის № 2 ოქმიდან, 1919 წლის 12 თებერვალი. 

აფხაზეთის სახალხო საბჭოს სხდომის შესახებ ანგარიშიდან, 1919 წლის 20 მარტი.   

აქტი აფხაზეთის ავტონომიის შესახებ, 1919 წლის 20 მარტი.

აფხაზეთის სახალხო საბჭოს განცხადება მოხალისეთა არმიის მემორანდუმის შესახებ ინგლისელთა სარდლობისადმი, 1919 წლის 15 აპრილი.    

ანგარიში აფხაზეთის სახალხო საბჭოს 1919 წლის 21 ივლისს ჩატარებული სხდომის შესახებ   

აფხაზეთის კომისარიატის პროექტი. ავტონომიური აფხაზეთის კონსტიტუცია, 1919 წლის 21 ივლისი.  

აფხაზეთის სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან–დისკუსია სკოლებში ქართული ენის შემოღებასთან დაკავშირებით, 1919 წლის 18 ნოემბერი. 

ამონაწერი აფხაზეთის სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან, 1919 წლის 28 ნოემბერი.  

1920

აფხაზეთის სახალხო საბჭოს რეზოლუცია ბათუმში და ბათუმის ოლქში მდგომარეობის შესახებ, 1920 წლის 19 მარტი. 

აფხაზეთის სახალხო საბჭოს რეზოლუცია რუსეთის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობასთან დაკავშირებით, 1920 წლის 18 მაისი.