1935
აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ძირითადი კანონი (კონსტიტუცია), 1935 წლის 7 იანვარი.

1937
აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1937 წლის 2 აგვისტო.

1978
აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1978 წლის 6 ივნისი.

1990

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის დაცვის სამართლებრივი გარანტიების შესახებ, 1990 წლის 25 აგვისტო. 

დეკლარაცია აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო სუვერენიტეტის შესახებ, 1990 წლის 25 აგვისტო.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მეთერთმეტე მოწვევის უზენაესი საბჭოს მეათე სესიის შესახებ, 1990 წლის 31 აგვისტო. 

აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ, 1990 წლის 4 დეკემბერი.    

აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები

 

1991

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების უფლება მოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ–ში სრულიად საკავშირო რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება ცენტრალური ბანკის შესახებ აფხაზეთის ასსრ კანონის ამოქმედების წესის შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.

აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ აფხაზეთის ასსრ კანონის ამოქმედების წესის თაობაზე, 1991 წლის 28 თებერვალი.

აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონი საყოველთაო–სახალხო კენჭისყრის (აფხაზეთის ასსრ რეფერენდუმის) შესახებ, 1991 წლის 28 თებერვალი.

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ზ. კ. გამსახურდიას, 1991 წლის 15 მარტი.

სსრ კავშირის ფედერაციის საბჭოს წევრთა, რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენელთა განცხადება, 1991 წლის 7 მაისი.

აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება № 59 , 1992 წლის 27 მაისი.

აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 9 ივლისი.

აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ 1991 წლის 27 აგვისტოს კანონის სამოქმედოდ შემოღების თაობაზე, 1991 წლის 27 აგვისტო

აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ საყოველთაო–სახალხო კენჭისყრის (რეფერენდუმის ) შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.

აფხაზეთის ასსრ კანონი აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების თაობაზე აფხაზეთის ასსრ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კომპარტიის აფხაზეთის რესკომის საქმიანობის შეჩერების შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების თაობაზე საქართველოს რესპუბლიკის კანონის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.

აფხაზეთის ასსრ დროებითი კანონი აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს მიერ ორგანოებისა და თანამდებობის პირების არჩევისა და დანიშვნის წესის შესახებ, 1991 წლის 27 აგვისტო.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ დროებითი კანონის აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს მიერ ორგანოებისა და თანამდებობის პირების არჩევისა და დანიშვნის შესახებ ძალაში შესვლის თაობაზე, 1991 წლის 27 აგვისტო.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ 1991 წლის 9 ივლისის კანონის, აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციის 92–ე მუხლის მე–14 პუნქტში და 156–ე მუხლში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულების მოქმედების შეჩერების შესახებ, თაობაზე, 1991 წლის 27 აგვისტო.

აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება № 57, 1991 წლის 29 დეკემბერი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 29 დეკემბერი.

1992

აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს მიმართვა სამხედრო საბჭოსადმი, საქართველოს რესპუბლიკის დროებითი მთავრობისადმი. 1992 წლის 12 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ კანონი ”აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივი რეჟიმის თაობაზე” კანონში დამატებათა შეტანის შესახებ. 1992 წლის 26 თებერვალი

 აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთში მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ. 1992 წლის 26 თებერვალი

 აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ქცევის განსაკუთრებული რეჟიმის შემოღების შესახებ. 1992 წლის 26 თებერვალი. 

 აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საკონსტიტუციო კომისიის შესახებ 1992 წლის 10 აპრილი.