აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი აცხადებს სტაჟიორთა შესარჩევ კონკურს 2016 წლის 16 ნოემბრიდან 2016 წლის 25 ნოემბრის ჩათვლით

1.სტაჟიორად მიიღება უმაღლესი საგანმათლებლო დაწესებულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან აკადემიური ხარისხის მქონე საქართველოს მოქალაქე.

2. დეპარტამენტში სტაჟიორთა მიღება წარმოებს კონკურსის წესით, რომელიც ტარდება  გასაუბრების ფორმით.

კანდიდატმა დეპარტამენტში სტაჟირების გასავლელად უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) დიპლომის ასლი/ცნობა უმაღლესი საგანმათლებლო დაწესებულებიდან;

გ) CV;

საბუთების მიღება წარმოებს როგორც ელექტრონულად (justminabkhazia@gmail.com) ასევე მატერიალური სახით შემდეგ მისამართზე

( ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის 17 ე) სახით.

საკონტაქტო პირი სოფიო ყოლბაია ტელ:599 50 03 55.