აფხაზეთის საარქივი ფონდის დოკუმენტების შენახვა–დაცვის, გამოყენების, საარქივი ფონდის ფორმირების, საქმისწარმოებისა და დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო–ტექნიკური დამუშავების განყოფილება

ერასტი ფენდერევა

განყოფილების უფროსი

დარეჯან გაბესქირია

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

024 Darejan Gabeskiria

იამზე ცომაია

მესამე რანგის  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

comaia

მარინა გადელია

არქივის სამმართველოს

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

023 Marina Gadelia

 

 თამარ შამათავა

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი